Skip to content

1 Comment

  1. waqar
    February 22, 2015 @ 5:38 am

    Agha e Hassan ,
    Salam,
    hale shoma chitor? dars e shoma biray amuzish e zuban e farsi kheley asaan ast. Az ain dars man farasi zubaan daram mi amuzam. bi shak ain kar e shoma qabil e sataish ast. Salamat basheed.