Skip to content

Persian Dictionary

This page features a dictionary of the words used on this site. You can also download a copy of the dictionary in word format here.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y

NumbersExpressionsDays of the Week

A

a /yek/

absent /gha:yeb/

To accept /ghæbu:l kærdæn/

accident /tæsa:dof/.

afternoon /bæd æz zohr/.

ago /pish/

airport /foru:d ga:h/

alone  /tænha:/

also /a:fta:b/

any more /digær/

anyone /kesi/

anything /chizi:/

autumn  /pa: i:z/

award  /ja:yezeh/

B

Bad /bæd/

Bag /ki:f/

Ball /tu:p/

Balloon  /ba:d konæk/

Basket  /sæbæd/

To be  /bu:dæn/

To beat  /zædæn/

beautiful  /ghæshæng/

To become /shodæn/

Belt  /kæmær bænd/

Bicycle  /do chærkheh/

Big  /bozorg/

Bird  /pærændeh/

Birds  /pærændega:n/

Birthday party /jæshn-e- tævæl.lod/

Bomb  /bomb/

book /keta:b/

Box  /jæbeh/

Boy  /pesær/

Boyfriend /du:st pesær/

To break /tærekidæn/

To break /tæreka:ndæn/

To break /shekæstæn/

To break  /khæra:b kærdæn/

Breakfast  /sob ha:neh/

Brother  /bæra:dær/

Bridge  /pol/

To build  /sa:khtæn/

Bulldozer /boldozer/

Bus  /oto bu:s/

To buy /khæridæn/

Bye bye! /Khoda: ha:fez/

C

Cake  /keik/

To call (phone)  /telefon kærdæn/

To call somebody /beh somebody telefon kærdæn/

Car /ma:shin/

Car accident  /tæsa:dof-e- ma:shin/

Carpet /færsh/

Cat  /gorbeh/

To catch  /gereftæn/

To celebrate /jæshn gereftæn/

To change  /ævæz kærdæn/

Child /bæch.cheh/

Children /bæch.cheh ha:/

Chocolate /shokola:t/

To choose  /entekha:b kærdæn/

Classmate  /hæm kela:si:/

To clean  /tæmi:z kærdæn/

to close /bæstæn/

Cloth  /leba:s/

Coat  /kot/

To come /a:mædæn/

Computer  /ka:mpiyu:ter/

Cook (noun) /a:sh pæz/

To cook  /pokhtæn/

To count  /shemordæn/

Country /keshvær/

Curtain  /pærdeh/

To cut  /boridæn/

D

Medicine  /da:ru:/

Debt  /bedeh ka:ri/

To design  /estefa: da:dæn/

To destroy  /khæra:b kærdæn/

Dinner  /sha:m/

Dog  /sæg/

Door /dær/ /dærb/

To drink  /nu:shidæn/

Driver  /ra:nændeh/

E

Earthquake  /zel zeleh/

To eat  /khordæn/

Electricity  /bærgh/

To experience  /tæjrobeh kærdæn/

To express hope /ez ha:r-e- omidva:ri kærdæn/.

F

Fat /cha:gh/

Father /pedær/

/ba:ba:/

To find  /peida: kærdæn/

To fine  /jærimeh kærdæn/

Fish  /ma:hi:/

To fix  /tæmi:r kærdæn/

Flower  /gol/

To fly  /pærva:z da:dæn/

To fly /hæva: kærdæn/

To follow  /donba:l kærdæn/

Food  /ghæza:/

Football /fu:t ba:l/

To forget  /færa:mu:sh kærdæn/

Friend   /du:st/

From  /æz/

G

Gate  /dærva:zeh/

Girl  /dokhtær/

Girlfriend /du:st dokhtær/

To give  /da:dæn/

Glass /liva:n/

To go to ‘…’  /beh ‘…..’ ræftæn/

Good  /khu:b/

Government  /dolæt/

H

Hand  /dæst/

Happy  /khosh ha:l/

To have  /da:shtæn/

Head  /sær/

Hello  sæla:m/

Home  /kha:neh/

Homework  /mæshgh/

To do homework /mæshgh neveshtæn/

Hour  /sa:æt/

Husband  /shohær/

To hurt  /zækhmi kærdæn/

I

To imprison /zenda:ni kærdæn/

To improve  /behbu:d bækh shidæn/

In  /dær/

To introduce  /moærefi kærdæn/

Ice-cream  /bæstæni/

To issue  /sa:der kærdæn/

J

Job  /shoghl/

To jump on  /pæridæn … ru: ye /

K

To kill  /koshtæn/

To kiss  /bu:sidæn/

Kitchen  /a:sh pæz kha:neh/

Kite  /ba:d ba:dæk/

Knife  /cha:ghu:/

To Knock at the door  /dær zædæn/

L

Lady/Mrs/Miss/Ms  /kha:nom/

Last  /gozæshteh/

Last night  /dishæb/

Last year  /pa:r sa:l/

Last week  /hæfteh ye gozæshteh/

To laugh  /khændidæn/

Law  /gha:nu:n/

To leave  /tærk kærdæn/

Lesson  /dærs/

Letter  /na:meh/

To like  /du:st da:shtæn/

Light  /la:mp/

To look at  /beh … nega:h kærdæn/

To lose  /gom kærdæn/

Lunch  /na:ha:r/

M

Man /mærd/

Market  /ba:za:r/

To marry  /ezdeva:j kærdæn/

Match /mosa:begheh/

Meat  /gu:sht/

Mechanic  /meka:nik/

Method /rævesh/

To migrate  /moha:jeræt kærdæn/

Milk  /shi:r/

Month  /ma:h/

Morning  /sobh/

Mother  /ma:dær/

/ma:ma:n/

Motorcycle  /motor siklet/

Mouse  /mu:sh/

Mr.  /a:gha:/

Mrs./Miss/Ms. /kha:nom/

N

Needle /su:zæn/

Neighbor  /hæmsa:yeh/

New  /ta:zeh/

New Year /sa:l-e- no/

Night  /shæb/

No one  /hich kæs/

O

To obey  /a:z … eta: æt kærdæn/

Office  /dæftær/

Old /kohneh/

To open  /ba:z kærdæn/

Outside  /biru:n/

P

To paint  /ræng kærdæn/

To park  /pa:rk kærdæn/

Parents  /va:ledein/

Parents /pedær-o-ma:dær/

Passport  /pa:s port/

To pay  /pærda:kht kærdæn/

Pencil  /meda:d/

People  /næfær/

To phone (call)  /telefon kærdæn/

Piano  /piya:no/

To plant  /ka:shtæn/

Plate  /bosh gha:b/

To play  /ba:zi: kærdæn/

Poems  /sher/

Police  /polis/

Porter  /hæm.ma:l/

To pray  /doa: kærdæn/

To prefer  /tærji:h da:dæn/

Present (gift) /hed yeh/

President  /ræi:s-e- jomhu:r/

Prime minister /nækhost væzi:r/

To push  /hol da:dæn/

R

Radio  /ra:dio/

To react  /va:konesh nesha:n da:dæn/

To read  /kha:ndæn/

To receive  /dærya:ft kærdæn/

Referee  /da:vær/

To rent  /eja:reh kærdæn/

to repair  /tæmi:r kærdæn/

To respect sbdy /beh … ehtera:m goza:shtæn/

Room  /ota:gh/

S

Sad  /ghæm gin/

To say  /goftæn/

School /mædreseh/

To scream /jigh Zædæn/

to see  /didæn/

To sell  /foru:khtæn/

To send /feresta:dæn/

Several /chændin/

Sister /kha:hær/

To sit (down) /neshæstæn/

To sharpen  /ti:z kærdæn/

To shine  /derækh shidæn/

Shop  /mægha:zeh/

shop keeper  /mægha:zeh da:r/

Short  /ghæd ku:ta:h/

Since + year  /æz sa:l-e- …/

Small  /ku:chek/

Some  /meghda:ri/

Somebody’s.one /yeki/

South  /jonu:b/

to speak /sohbæt kærdæn/

To stand up  /bolænd shodæn/

To steal  /dozdidæn/

To stop  /motevæghef kærdæn/

Street  /khiya:ba:n/

Student /da:nesh a:mu:z/

Suddenly  /na:gæha:n/

Suggestion /pish næha:d/

Sun /khorshid/

Supermarket  /su:perma:rket/

T

Table /mi:z/

To take  /bær da:shtæn/

To talk to somebody  /ba: ‘somebody’ sohbæt

kærdæn/

Tall  /ghæd bolænd/

Taxi  /ta:ksi/

Teacher  /moæl.lem/

To tell …  /beh …. goftæn/

color TV  /televiziyu:n-e- rængi/

black and white TV =

To thank ….. /æz … tæshæk.kor kærdæn /

That /a:n/

This /in/

This morning  /emru:z sobh/

Ticket  /belit/

Today /em ru:z/

To touch  /dæst zædæn/

To touch ‘s.m.th’ /beh … dæst zædæn/

Tree  /derækht/

Trousers  /shælva:r/

To turn on  /roshæn kærdæn/

To turn off  /kha:mu:sh kærdæn/

U

Ugly  /zesht/

V


To visit  /æz … didæn kærdæn/

W

Wall  /diva:r/

Wallet/Purse /ki:f-e- pu:l/

To wash  /shostæn/

Watch  /sa:æt/

Watermelon /hendeva:neh/

Week  /hæfteh/

This week  /in hæfteh/

Welcome /khosh a:mædid/

Wife /zæn/

Window /pænjereh/

To write  /neveshtæn/

Writer /nevisændeh/

Woman /zæn/

Y

yesterday /di: ru:z/

Yesterday afternoon /diru:z bæd æz zohr/

Young  /jæva:n/

Younger (here) /ku:chek/

Numbers

The complete lesson on Persian Numbers begins in Lesson 18.

Zero  /sefr/

One /yek/

Two /do/

Three /seh/

Four /chæha:r/

Five /pænj/

Six  /shesh/

Seven /hæft/

Eight  /hæsht/

Nine /noh/

Ten /dæh/

One to ten

11 /ya:zdæh/

Yazdah

12 /dæva:zdæh/

Davazdah

13 /sizdæh/

Sizdah

14 /chæha:rdæh/

Chahardah

15 /pa:nzdæh/

Panzdah

16 /sha:nzdæh/

Shanzdah

17 /hefdæh/

Hefdah

18 /hejdæh/

Hejdah

19 /nu:zdæh/

Nuzdah

20 /bist/

Bist

21  /bist-o-

yek/

21

22 /bist-o- do/

22

23 /bist-o- seh/

24 /bist-o- chæha:r/

30  /si:/

30

40 /che hel/

40

50 /pænja:h/

50

60 /shæst/

60

70 /hæfta:d/

70

80 /hæshta:d/

80

90 /nævæd/

90

100 /sæd/

100

200 /devist/

200

300 /sisæd/

300

400 /chæha:rsæd/

500 /pa:nsæd/

500

600 /shesh sæd/

700 /hæft sæd/

800 /hæsht sæd/

900 /noh sæd/

1000 /heza:r/

Hezar

10000 /dæh heza:r/

100000 /sæd heza:r/

1000000 /yek milyu:n/

Yek milyun

Colours

Red /ghermez/.

Ghermez

Yellow /zærd/.

Blue /a:bi:/.

Aabi

Green /sæbz/.

Sabz

White /sefid/.

Sefid

Black /siya:h/.

Siyah

Black /meshki:/.

Meshki

Purple /bænæfsh/.

Banafsh

Brown /ghæh ve i:/.

Ghahveh i

Grey /kha:kestæri/.

Khakestari

Orange /na:renji/.

Narenji

Sky /a:sema:n/. (This is not color!!)

Aseman

Sky blue /a:bi ye a:sema:ni/.

Abi ye asemani

Bright /roshæn/.

Roshan

Bright color /ræng-e- roshæn/.

Dark (here) /ti:reh/.

Tireh

Dark color /ræng-e- ti:reh/.

Expressions

For a long time /mod.dæt ha:st/

Mod dat hast

The day before yesterday /pæriru:z/.

Pariruz

Several weeks ago /chændin hæfteh ye pish/.

Short man  /mærd-e- ghæd ku:ta:h/.

By accident /betor-e- tæsa:dofi/.

To pray for somebody /bæra: ye somebody doa: kærdæn/.

To make somebody cry /somebody ra: beh geryeh ænda:khtæn/.

Beh geryeh andakhtan

To make somebody laugh = /somebody ra: beh khændeh ænda:khtæn/.

To count on somebody or something = /ru: ye somebody or something hesa:b kærdæn/.

Days of the week

Saturday /shæn beh/.

Sunday /yek shæn beh/.

Monday /do shæn beh/.

Tuesday /seh shæn beh/.

Wednesday /chæha:r shæn beh/.

Thursday /pænj shæn beh/.

Friday /jomeh/.