shabneshinidareu.com

shab neshini dar eu dot com moved HERE

 

تماس

 

با شرمندگی, فعلا برای این حقیر فقیر امکان برقراری تماس تلفنی با شما بینندگان 'شب نشینی در ای یو' نیست; بزرگی کنید و پیشنهاد یا نظرات خود را به آدرس زیر بفرستید

shabneshinidareu@hotmail.com

 

از همکاری تان بی اندازه سپاس گزارم

 

!شب شما را به خیر

!و زنده باد بیداری - به خصوص در شب

 

ارادتمند شما: حسن فرامرز